Problem Capsule in China

Right now, one of the biggest news here in China is about Problem Capsule – 问题胶囊 (wèn tí jiāo nánɡ )which was being discovered recently. The problem is about corporate use of industrial gelatin production of hollow capsules. Here is one of most recent news video report on Problem Capsule:

 

If you are in China or coming in China soon, here are some Capsules found as Problem Capsule – 问题胶囊 (wèn tí jiāo nánɡ ), please try not to take them or take your own necessary medication with you from your own Country.

 

脑康泰胶囊 – (nǎo kānɡ tài jiāo nánɡ);
愈伤灵胶囊 – (yù shānɡ línɡ jiāo nánɡ );
盆炎净胶囊 – (pén yán jìnɡ jiāo nánɡ );
苍耳子鼻炎胶囊 – (cānɡ ěr zǐ bí yán jiāo nánɡ );
通便灵胶囊 – (tōnɡ biàn línɡ jiāo nánɡ );
炎立消胶囊 – (yán lì xiāo jiāo nánɡ )
人工牛黄硝唑胶囊 – (rén ɡōnɡ niú huánɡ xiāo zuò jiāo nánɡ )
阿莫西林胶囊 – (ā mò xī lín jiāo nánɡ ) - unfortunately I took some a few weeks before. :cry:
诺氟沙星胶囊 – (nuò fú shā xīnɡ jiāo nánɡ );
羚羊感冒胶囊 – (línɡ yánɡ ɡǎn mào jiāo nánɡ )
抗病毒胶囊 – (kànɡ bìnɡ dú jiāo nánɡ );
清热通淋胶囊 – (qīnɡ rè tōnɡ lín jiāo nánɡ );
胃康灵胶囊 – (wèi kānɡ línɡ jiāo nánɡ )
Have you ever thought you would put your life in such risk when you come to China?

World Cup Chinese Vocabulary

If you are in Beijing, Shanghai, or even other cities in China, I think you have noticed that China has huge number of soccer fans excited over the World Cup.  Here around Wudaokou, almost every bar or cafe is open until all hours for the World Cup games as well. Your Chinese friends are probably talking about the World Cup all the time now. We put together some useful Chinese vocabulary so you can talk about the World Cup soccer games with your Chinese friends.

1. The World Cup-世界杯-(shì jiè bēi)

2. South Africa-南非 -(nán fēi)

3. Fan-球迷-(qiú mí);Big Fan-铁杆球迷-(tiě ɡǎn qiú mí)

-他是意大利队的铁杆球迷。
He is a big fan of Italian team.

4. Goal-进球-(jìn qiú)-德国队的第一场比赛踢进了4个球。
The German team scored fours goals in the first game.

5. Penalty Kick-点球-(diǎn qiú)

6. Hand ball-手球- (shǒu qiú)

7. Header-头球-(tóu qiú)

8. Coach-主帅-(zhǔ shuài)

马拉多拉是阿根廷队的主帅。
Diego Maradona is the coach of Argentina.

9. Foul-犯规-(fàn ɡuī )

10. Yellow Card/Red Card-黄牌(huánɡ pái)/红牌(hónɡ pái )

-Maxi got a red card and been sent off.-Maxi被红牌罚下。

World Cup news, schedule and updates in Chinese: worldcup.qq.com